Privacyverklaring

Bedrijf:                 Esther Tetteroo, Specialist dementie en ouderenzorg

                               KvK 64197786

                               06-20388123, info@esthertetteroo.nl

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik uw privacy en rechten waarborg. Met ‘verwerken’ bedoel ik dat ik uw gegevens zal opslaan, zo nodig aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na verloop van tijd, ook weer zal verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik kan 2 soorten persoonsgegevens gaan verwerken, afhankelijk van uw opdracht:

Contactgegevens:          

naam, telefoonnummer, adres, woonplaats van u als klant, of van u als cliënt en uw mantelzorger(s).

Bijzondere persoonsgegevens (bij casemanagement dementie):

geboortedatum, BSN, zorgverzekering, huisarts, indicatiegegevens, zorggegevens en relevante geriatrische informatie en brieven over uw gezondheid.

Waarom en hoe verwerk ik uw gegevens?

 • Wanneer u contact met mij opneemt, sla ik uw naam en telefoonnummer, en zo nodig NAW gegevens op. Hiermee kan ik contact met u onderhouden tijdens onze werkrelatie. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Uw gegevens worden beveiligd en versleuteld opgeslagen. Indien gewenst kunt u mijn gegevensbeschermingsbeleid opvragen.
 • Wanneer ik u als casemanager dementie ga ondersteunen, vraag ik schriftelijk uw toestemming om uw contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens te mogen inzien en verwerken.
 • Voor het goed uitvoeren van casemanagement dementie kan het nodig zijn om uw persoons- en/of medische gegevens te delen met indicerende instanties, andere zorgverleners of medici die bij u betrokken zijn. Hier wordt aan het begin van onze samenwerking schriftelijk toestemming voor gevraagd.
 • Uw gegevens wordt verwerkt op basis van de behandelovereenkomst, zoals beschreven in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
 • Volgens de WGBO dien ik uw bijzondere en medische gegevens, na afronding van onze werkrelatie, 15 jaar te bewaren. Contactgegevens dien ik 7 jaar te bewaren. Deze gegevens sla ik op in een inactief archief. Na de bewaartermijn worden de gegevens gewist of vernietigd.
 • U krijgt bericht als er iets mis is gegaan met bescherming van uw persoonsgegevens. Ook meld ik dit, conform de wet, aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die ik van u verwerk. Stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek.
 • Mocht u vinden dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen, niet correct zijn, stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek om deze aan te passen.
 • U mag mij vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als u dit tijdens mijn werkrelatie vraagt, kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg en ondersteuning aan u bieden. Wanneer u mij vraagt om uw gegevens te wissen na afronding van onze werkrelatie, dan gaat dit verzoek voor de bewaarplicht die er wettelijk is.
 • U mag ook uw toestemming intrekken waarmee ik uw gegevens mag verwerken en bespreken met betrokkenen. Wanneer u dit doet, kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg en ondersteuning aan u bieden. Wanneer onze werkrelatie eindigt, stopt ook de toestemming die u hebt gegeven.
 • U kunt schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk. Wanneer u bezwaar maakt, of een klacht heeft, krijgt u binnen 5 werkdagen een schriftelijk reactie en zoeken we naar een gewenste oplossing.

Vanuit mijn professie, én omdat u mij vertrouwen geeft als opdrachtgever, heb ik geheimhoudingplicht en mag u ervan uitgaan dat ik zorgvuldig met uw gegevens omga.