Algemene Voorwaarden

Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64197786.

Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

1. Toepasbaarheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de offerte staan vermeld.

b) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

c) Op alle betrekkingen tussen Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

2. BTW.

a) Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg is deels BTW-plichtig voor 21% en deels vrijgesteld van BTW. Over het gestelde tarief, reistijd en eventuele bijkomende kosten, wordt dus, indien wettelijk bepaald,  21% BTW gerekend. Dit wordt vooraf per offerte verduidelijkt. 

b) Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg toch het recht om BTW en eventuele andere heffingen, van overheidswege opgelegd, in rekening te brengen.

3. Offerte

a) Een offerte is altijd vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg.

b) De overeenkomst tussen opdrachtgever en Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever of schriftelijk akkoord. Zie ook punt 4.

c) Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.                                                                                                                                                                                                        

d)  Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Overeenkomst

a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg en de opdrachtgever.

b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg laat adviseren, begeleiden en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd: – naam van de opdrachtgever; – omschrijving van de door Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg uit te voeren werkzaamheden; – data van uitvoering van de werkzaamheden; – de betreffende tarieven, bedragen en de betalingscondities.

d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de offerte door opdrachtgever is geaccordeerd en door Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg  is ontvangen.                                      

e) In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken tijden geen enkele garantie en niet-tijdige afronding geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens opdrachtnemer.

f) Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a) Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; het gaat steeds om een inspanningsovereenkomst, waarbij Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg een inspanningsverplichting heeft en géén resultaatverplichting. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.        

b) De opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg zijn verstrekt, heeft Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.                                                  

c) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan  Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.                                                                                                                                                                                                

d) Indien door Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg, of door haar ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.   De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.                                                                                                                                                                                        

e) Opdrachtgever vrijwaart Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Betalingsvoorwaarden

a) Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.                

b) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. Annulering

a) De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren door dit schriftelijk door te geven aan Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg . In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht: Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 100% van het totale bedrag.  Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.    Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: kosteloos annuleren.                                                                                                                                                                                              

b) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg is ontvangen geldt als annuleringsdatum.                                                                                                                                                            

c) In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

8. Aanpassing van de tarieven

Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast, tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

9. Eigendom

Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

10. Geheimhouding

a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.                                                                                                                                      

b) Conform de gedragsregels rapporteert Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg niet over individuele prestaties van deelnemers in trainingen. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van een training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.                                                                                            

c) Bij aanvang van casemanagement tekent de cliënt of 1e contactpersoon een toestemmingsformulier waarin wordt vastgelegd met welke informele of professionele partijen Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg contacten mag onderhouden ten behoeve van het voeren van een goed casemanagement voor de cliënt.

11. Vervanging

a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.                                                                                                                                                                                  

b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.                                                                                                                                                                                                                                                  

c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd.  Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg zal in overleg met opdrachtgever bepalen of Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg een gelijkwaardige begeleider, adviseur, trainer of coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding

12. Afsluiting van de opdrachten

a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.                                                                 

b) Bij langlopende trajecten bestaat er een opzegtermijn van 1 maand, zowel voor opdrachtgever als voor  Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg.

13. Aansprakelijkheid

a) Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.                                   

b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.                                                           

c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.                                                                                                                                 

d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                              

e) Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens een consult of training op de locatie, die door opdrachtgever is gekozen.

14. Klachtenregeling

Mocht u als opdrachtgever, client  of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

15. Bescherming persoonsgegevens

a) Zoals wettelijk bepaald in de wet AVG, heeft Esther Tetteroo Specialist dementie en ouderenzorg een gegevensbeschermingsbeleid en verwerkingsregister. Deze is op te vragen door een mail te sturen naar info@esthertetteroo.nl

b) De privacy van de opdrachtgever, client of deelnemer wordt gewaarborgd via de privacy verklaring.  Zie ‘privacyverklaring’ op de website.

c) Bij start van Casemanagement dementie bij particuliere cliënten, wordt om schriftelijke toestemming gevraagd voor het verwerken van contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens.